Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι ο υψηλότερος, ο οσιότερος και θεοπρεπέστερος Ύμνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο και πολύ ευχαριστείται με την ανάγνωση αυτών και παρέχει τη Χάρη και την Βοήθεια της σε εκείνους, που τους διαβάζουν, καθώς και η ίδια το είπε σε πολλούς αγίους:

«όποιος με χαιρετίζει μίαν φοράν την ημέρα με τους Χαιρετισμούς, τους οποίους πολύ αγαπώ, θα τον προστατεύω, θα τον διαφυλάττω από κάθε κακό, θα τον επιβλέπω σε όλη τη ζωή του και σε εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα τον υπερασπισθώ ενώπιον του Υιού μου».

Μετά από αυτά, θα πρέπει όλοι μας από σήμερα να διαβάζουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας κάθε μέρα και σε κάθε περίσταση θλίψεως και ανάγκης διότι «πολλά ισχύει δέησις Μητρός πρός ευμενείαν Δεσπότου».